"

1.5e9是多少

"的相关文章

18春北理工《电路分析基础》在线作业

A: 3V,4.5V,0.5S, -1.5e-2t A B: 4.5V,3V,0...
https://m.dqytzyyjt.com/jt87e9f58368dc5022aaea998fcc22bcd126ff4217.html

W(u)标准曲线

N x 10 -15 - N 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 -14 -13 u 1E-15 1.5E-15 2E-15 2.5E-15 3E-15 3.5E-......
https://m.dqytzyyjt.com/jta4c88a8b84868762caaed5b0.html

黄河小浪底调水调沙问题

00 2650 108 7.9 20:00 1500 20 8:00 1000 8 7.3 20:00 2700 112 ...{2} + 2.4e+002*x + 1.5e+003 3 即水流量与时间的关系式为:v=0.13*......
https://m.dqytzyyjt.com/jt5176b73e804d2b160b4ec0ba.html

FORTRAN习题答案

READ 语句执行后,每组 a,b,c 的值分别是多少? ...m=-31500,a=48.57,x=-1.5E+11,y=158.895E-...已知:i=315,j=512,a=43.57,b=-15.9,c=123......
https://m.dqytzyyjt.com/jt3bccf1df195f312b3169a5dc.html

黄河小浪底调水调沙问题_图文

数关系式,再利用所求函数在区间[0,24]上进行积分得到 总排沙量1.93962亿吨...v=0.13*t^3-14*t^2+2.4e+002*t+1.5e+003; V=v*S; simple(V); syms......
https://m.dqytzyyjt.com/jt60fa8528453610661ed9f4da.html

冈底斯岩浆带中段岩浆混合作用:来自花岗杂岩的证据_图文

S*.-? J/K L"<1?# # (K1.5E*5<,...
https://m.dqytzyyjt.com/jt680570737fd5360cba1adba2.html

衡器试题

a.第一类杠杆 b.第二类杠杆 c.第三类杠杆 9、...距离为 250mm,若称量 25kg 的物体,应配增铊多少...(1.5e)2+(1.5e)2+(1.5e)2+(1.5e)2+(0.5e)......
https://m.dqytzyyjt.com/jt21c06bfeb94ae45c3b3567ec102de2bd9705de38.html

斜交箱梁桥偏载系数的平面杆系有限元计算方法

9 测点 10 0.00 2.2E+00 1.9E+00 1.6E+00 1.4E+00 1.1E+00 4.7E-01 4.1E-01 3.6E-01 3.2E-01 2.8E-01 2.00 2.0E+00 1.8E+00 1.5E+......
https://m.dqytzyyjt.com/jtde7df30ff12d2af90242e680.html

数值微分(离散)

1.5E-07 -1.2E-07 -1.4E-07 -1.1E-07 -1.5E-07 -1.2E-07 -1.1E-07 -1.1E-07 -9E-08 -1.1E-07 -1.1E-07 -9E-08 -1.3E-07 -......
https://m.dqytzyyjt.com/jt1fa85221dd36a32d7375811d.html